پایگاه خبری علت :صبح چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه جمعی از خبرنگاران از آسایشگاه خیریه کهریزک بازدید کردند.

صبح امروز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه جمعی از خبرنگاران از آسایشگاه خیریه کهریزک بازدید کردند.