پایگاه خبری علت :دستاوردهای جدید وزارت دفاع با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.

 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع

 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
 تصاویر : مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید وزارت دفاع
منبع: مهر