مدیرکل نوسازی، تحول اداری وفناوری اطلاعات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور گفت: در اجرای مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت ۲۵۷۰۳ هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیات محترم وزیران و بند ب بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عوامل خاص طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شهرداری ها در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور تصویب گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، عباس کرکه آبادی اظهار داشت: ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی به منظور توسعه فضای سبز شهری و مدیریت یکپارچه و هماهنگ منظر شهری، ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی، مدیریت مناسب حمل و نقل بار و مسافر، تأمین زمینه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، برنامه ریزی و هماهنگی برای سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و ایجاد شهرداری الکترونیک از جمله عواملی است که امتیازات مربوط به طرح مسیر ارتقای شغلی کارکنان واجد شرایط شهرداری ها را تعیین می سازد.

وی افزود: امتیازات یاد شده متناسب با وظایف مشاغل کارشناسی و بالاتر شهرداری ها برای اعمال در امتیازات طرح مذکور،  از ۸۰ تا ۲۵۰ امتیاز تعیین می گردد.

کرکه آبادی خاطرنشان کرد: ارتقای شغلی در سطح ارشد، توسط شورای اداری و استخدامی استان ها و شهرداری های کلانشهر‍‍ دارای شورای مذکور بررسی و تصویب می شود و در سطوح خبره و عالی، بدواً در شورای اداری و استخدامی استان ها و سپس با تائید دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات قابل انجام است.

مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات گفت: در اجرای نامه شماره  ۵۴۱۵۴  مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ این دفتر، بمنظور تسهیل و تسریع در امور، زمان و مکان اولین جلسه بررسی پرونده های مسیر ارتقای شغلی در سطوح خبره و عالی کارکنان شهرداری ها بزودی تعیین و ابلاغ خواهد شد.