به گزارش پایگاه خبری علت، وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: در همه دنیا کیفیت سوخت توزیعی بر آلودگی تولیدی خودروها نقش بسزایی دارد اما در صورت وجود کیفیت سوخت، مشخص می‌شود که آلودگی هوا ریشه در بنزین و گازوئیل توزیعی ندارد. در این زمینه پارامترهای موثر سوخت بر آلودگی خروجی از خودروها به‌صورت فصلی مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرد. نمونه‌های سوخت پس از برداشت به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال شده و پارامترهای موثر بر آلودگی از سوخت خودروها مورد آنالیز قرار گرفته و در نهایت گزارشات آن در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می‌گیرد.
به گفته حسینی، نتایج حاصل از «پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران» در پاییز ۱۳۹۵ مشخص کرده که در سوخت بنزین عدد اکتان پایین، محتوای گوگرد و بنزن بالا و در سوخت دیزل عدد ستان پایین و محتوای گوگرد بالا، از موارد قابل تأمل هستند که تأثیر بسزایی بر آلودگی هوای شهر دارند.
در این پروژه طی نمونه‌برداری‌های انجام شده در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ در مقایسه با بهار و تابستان، ۱۰ نمونه سوخت بنزین با نمونه‌برداری مستقیم از جایگاه‌های سوخت‌رسانی سطح شهر تهران جمع‌آوری شد و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. این جایگاه‌ها شامل نازل‌های بنزین یورو۴ و بنزین سوپر در سهروردی، مفتح، شریعتی بهار، شریعتی معلم، خرمشهر بود که در مجموع ۱۰ نمونه را تشکیل می‌داد.
نتایج بررسی بنزین توزیعی نشان داد در همه نمونه‌های بنزین، از نظر محتوای بنزن و عدد اکتان در محدوده استاندارد است (کمتر از یک در یک میلیون قسمت). در دو فصل بهار و تابستان امسال نیز نمونه‌های سوپر از لحاظ عدد اکتان مقدار مطلوب‌تری را دارا بوده‌اند و همگی آنها بالاتر از حد استاندارد بودند.
بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نتایج آنالیز محتوای گوگرد و عدد ستان در نمونه‌های توزیعی پاییز در جایگاه‌های منتخب دیزل شامل پایانه‌های آزادی، تهرانسر، شرکت واحد، شرق و فتح نشان داد محتوای گوگرد در محدوده نزدیکی به استاندارد(۵۰PPM) است.

انتهای پیام

پمپ بنزین

نتایج پایش کیفیت سوخت شهر تهران در پاییز ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که آلودگی هوای متوالی پایتخت طی ۴ ماه اخیر ریشه در سوخت توزیعی نداشته و کیفیت بنزین و گازوئیل توزیعی جایگاه‌ها در حد استاندارد است.

به گزارش پایگاه خبری علت، وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: در همه دنیا کیفیت سوخت توزیعی بر آلودگی تولیدی خودروها نقش بسزایی دارد اما در صورت وجود کیفیت سوخت، مشخص می‌شود که آلودگی هوا ریشه در بنزین و گازوئیل توزیعی ندارد. در این زمینه پارامترهای موثر سوخت بر آلودگی خروجی از خودروها به‌صورت فصلی مورد آزمایش و بررسی قرار می‌گیرد. نمونه‌های سوخت پس از برداشت به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال شده و پارامترهای موثر بر آلودگی از سوخت خودروها مورد آنالیز قرار گرفته و در نهایت گزارشات آن در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می‌گیرد.
به گفته حسینی، نتایج حاصل از «پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران» در پاییز ۱۳۹۵ مشخص کرده که در سوخت بنزین عدد اکتان پایین، محتوای گوگرد و بنزن بالا و در سوخت دیزل عدد ستان پایین و محتوای گوگرد بالا، از موارد قابل تأمل هستند که تأثیر بسزایی بر آلودگی هوای شهر دارند.
در این پروژه طی نمونه‌برداری‌های انجام شده در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ در مقایسه با بهار و تابستان، ۱۰ نمونه سوخت بنزین با نمونه‌برداری مستقیم از جایگاه‌های سوخت‌رسانی سطح شهر تهران جمع‌آوری شد و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. این جایگاه‌ها شامل نازل‌های بنزین یورو۴ و بنزین سوپر در سهروردی، مفتح، شریعتی بهار، شریعتی معلم، خرمشهر بود که در مجموع ۱۰ نمونه را تشکیل می‌داد.
نتایج بررسی بنزین توزیعی نشان داد در همه نمونه‌های بنزین، از نظر محتوای بنزن و عدد اکتان در محدوده استاندارد است (کمتر از یک در یک میلیون قسمت). در دو فصل بهار و تابستان امسال نیز نمونه‌های سوپر از لحاظ عدد اکتان مقدار مطلوب‌تری را دارا بوده‌اند و همگی آنها بالاتر از حد استاندارد بودند.
بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، نتایج آنالیز محتوای گوگرد و عدد ستان در نمونه‌های توزیعی پاییز در جایگاه‌های منتخب دیزل شامل پایانه‌های آزادی، تهرانسر، شرکت واحد، شرق و فتح نشان داد محتوای گوگرد در محدوده نزدیکی به استاندارد(۵۰PPM) است.

انتهای پیام