میزان ضریب افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور اعلام شد.

به گزارش سرويس دانشگاهي ايسنا، با تصویب هیات و زیران ، میزان ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۳۹۱ تعیین شد.

ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به میزان ۱۱ هزار و ۴۶۰ ریال تعیین شده است.