بر اساس این گزارش از وین، پیش نویس تدوین شده بیانیه مدنظر آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و انگلیس حاکی از این است که این قدرت ها نشست اخیر ایران با این کشورها را در آلماتی قزاقستان مفید خوانده اند.

همچنین حمایت خود را از راهکار دیپلماتیک برای حل مساله هسته ای ایران تکرار می کنیم.

این بیانیه افزوده است: ما منتظر دست یافتن به نتایج محسوس و عینی در روند دیپلماتیک (با ایران) در آینده نزدیک هستیم. 

بر پایه این گزارش ،‌انتظار می رود این بیانیه روز چهارشنبه در نشست شورای حکام منتشر شود.