پایان شکست ناپذیری قهرمان کره ای
پایان شکست ناپذیری قهرمان کره ای

منبع: فدراسیون شمشیر بازی