به گزارش پایگاه خبری علت، به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، آخرین گزارش سالانه سازمان خوار و بار جهانی به وضعیت کشاورزی و امنیت غذایی بر تأثیرات تغییرات آب و هوا و تولید غذا در جهان پرداخته است.

این گزارش در کنار تأکید بر تقویت ابداع و نوآوری از طریق تمهیدات مدیریت نوآوری مانند مالکیت فکری به برونداد و محصولات زیست‌فناوری مدرن به ویژه ارقام تراریخته برای حل معضلات ناشی از تنش‌های روزافزون آب و هوایی توجه ویژه‌ای نشان داده‌است.

گزارش سازمان خوار و بار جهانی بر ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای حمایت از تطبیق عملکرد خرده کشاورزان با تغییرات آب و هوایی تأکید کرده است. بر این اساس، زیست‌فناوری مدرن و مهندسی ژنتیک از فناوری‌هایی است که ظرفیت زیادی برای کمک به خرده کشاورزان و تولیدکنندگان خرد دارد و انعطاف پذیری آن ها را برای تطابق یافتن با شرایط آب و هوایی سخت‌تر بالا می‌برد.

کشاورزان، دامداران، ماهیگیران و… به اموری وابسته هستند که با تغییرات آب و هوایی ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، این اقشار جزء آسیب‌پذیرترین اقشار در برابر تنش‌های آب و هوایی هستند. بنابراین دسترسی به فناوری، بازار مناسب، اطلاعات و اعتبار برای بهبود فرایند و سیستمهای تولید در جهت تطبیق با شرایط آب و هوای رو به وخامت، نیاز ضروری دارند.

سازمان خوار و بار جهانی در آخرین گزارش سالانه، بر اهمیت نقش محصولات تراریخته برای حل معضلات آب و هوایی به دلیل انعطاف پذیری این محصولات در تطابق با شرایط آب و هوا، تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری علت، به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، آخرین گزارش سالانه سازمان خوار و بار جهانی به وضعیت کشاورزی و امنیت غذایی بر تأثیرات تغییرات آب و هوا و تولید غذا در جهان پرداخته است.

این گزارش در کنار تأکید بر تقویت ابداع و نوآوری از طریق تمهیدات مدیریت نوآوری مانند مالکیت فکری به برونداد و محصولات زیست‌فناوری مدرن به ویژه ارقام تراریخته برای حل معضلات ناشی از تنش‌های روزافزون آب و هوایی توجه ویژه‌ای نشان داده‌است.

گزارش سازمان خوار و بار جهانی بر ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای حمایت از تطبیق عملکرد خرده کشاورزان با تغییرات آب و هوایی تأکید کرده است. بر این اساس، زیست‌فناوری مدرن و مهندسی ژنتیک از فناوری‌هایی است که ظرفیت زیادی برای کمک به خرده کشاورزان و تولیدکنندگان خرد دارد و انعطاف پذیری آن ها را برای تطابق یافتن با شرایط آب و هوایی سخت‌تر بالا می‌برد.

کشاورزان، دامداران، ماهیگیران و… به اموری وابسته هستند که با تغییرات آب و هوایی ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر، این اقشار جزء آسیب‌پذیرترین اقشار در برابر تنش‌های آب و هوایی هستند. بنابراین دسترسی به فناوری، بازار مناسب، اطلاعات و اعتبار برای بهبود فرایند و سیستمهای تولید در جهت تطبیق با شرایط آب و هوای رو به وخامت، نیاز ضروری دارند.