۷۸۲۵۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجمین روز سی و سومین جشنواره فیلم فجر با حضور هنرمندان سینما در مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد تهران در حال برگزاری است.

۷۸۲۳۹۰

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۳۹۲

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۳۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۳۹۷

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۵۵۸

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۵۶۲

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۵۶۵

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۶۴۶

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۶۵۰

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۶۵۱

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۶۵۵

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۶۵۷

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۸۲۶۵۸