سیر تا پیاز ماجرای خط اعتباری ۱۵ میلیاردی پیشنهادی فرانسه و علت مخالفت جمهوری اسلامی با این پیشنهاد را می بینید.

“رامین مهمانپرست” سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و کارشناس مسائل بین الملل، تشریح کرد.

تسنیم :