رهبر انقلاب بیان کردند: به دلسوزان عراق و لبنان توصیه می کنم اولویتشان را علاج ناامنی قرار دهند.__مردم هم مطالبات به حقی دارند؛ این مطالبات در چارچوب ساختارهای قانونی قابل تحقق است.

اخرین خبر