هنگام بارندگی، حدفاصل سه راهی کارخانه سیمان تهران تا ابتدای محله امین آباد و حاجی آباد در شهرستان ری به علت ساماندهی نشدن حریم جاده، حجم زیادی آب جمع شده و به شکل رودخانه در کنار جاده و وسط مسیر جاری و موجب انسداد مسیر و ایجاد مشکل برای تردد خودروها می شود.

عکس: مهدی خانلری