نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت فکر نمی کند دونالد ترامپ رقیب هم حزبی اش، رئیس جمهور شود.