تبلیغات

سفری کوتاه به بام ایران + عکس

پایگاه خبری علت :سفری کوتاه به شهری با قدمتی بلند و نه چندان پهناور داریم. مرتفع و پرجاذبه، تشنه در عین سرسبزی و پرآبی. دهکرد اما شهر لرها و بختیارها....

گردشگری