بازدید دکتر علیجانی به همراه مسوولان شهرستان ری از بیمارستان هفتم تیر

بازدید دکتر علیجانی به همراه مسوولان شهرستان ری از بیمارستان هفتم تیر