مرور برچسب

اردوغان

جنجال اردوغان در باکو

فرارو/متن پیش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در اخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست سخنرانی اردوغان در مراسم…